Lets create art together!

Hello! I am Rafael Javakhyan from Armenia, Alaverd.

Alaverdi Location

I paint with the colors of my spirit. "The artists one hand paints the other one carves" - thats how an Armenian TV program introduced me.  Im Rafael, 65, painter and sculptor. Equally, I paint and carve. My inspirations is the magnificent nature, the warm and bright colors, the honesty between me and the nature.  If you want to see the process of the creation, take part, create something by yourself then you are welcome. 

Ես նկարում եմ  ,,հոգուս գույներով''  ,,Արվեստագետի մի ձեռքը  նկարում է, մյուսը՝ քանդակում'' ,,Հատվող եթեր'' հաղորդաշարն այդպես էր ներկայացրել ինձ։ Ես Ռաֆայելն եմ, 65 տարեկան՝ նկարիչ֊քանդակագործ։ Հավասարապես  զբաղվում եմ և' նկարչությամբ և' քանդակագործությամբ։ Ներշնչանքիս աղբյուրը գեղատեսիլ բնությունն է, վառ ու տաք գույները, անկեղծությունը՝ իմ և բնության միջև։   Եթե ցանկանում եք տեսնել  իմ քանդակի կամ գեղանկարի ստեղծման պրոցեսը, մասնակցել նրան կամ ինքներդ նկարել ու որպես հուշ տանել ...

See all experiences